Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

Chủng vi sinh vật

Tên phân loại Ký hiệu chủng Mã số VCCM Nguồn phân lập Nhóm vi sinh vật Nhu cầu oxy Mức an toàn sinh học
Streptomyces pluripotens XK16Đ1 (28H) 22256 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Streptomyces sp. XK22 0 Đ1 2016 ( 49H) 22257 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Streptomyces sp. XK25*Đ22016 (20X) 22258 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Streptomyces pluripotens XK25.6.1.2 (41X) 22259 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Nocardiopsis dassonvillei subsp. Dassonvillei XK256.1Đ2 (36H) 22260 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Streptomyces leeuwenhoekii XKB2 (46H) 22261 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Streptomyces rochei XKB8 (44H) 22262 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Streptomyces cacaoi subsp. cacaoi XKĐ3 Đà LC (17H) 22263 Mẫu bùn Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Streptomyces alboflavus XKĐN1 (39H) 22264 Hỗn hợp các mẫu nước, cát, bùn biển Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Nocardiopsis dassonvillei subsp. Dassonvillei LC B2 (24H) (LC2B3 2018) 22265 Mẫu bùn biển Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Nocardiopsis dassonvillei subsp. dassonvillei XKLC7.4 (32H) 22266 Hỗn hợp các mẫu nước, cát, bùn biển Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Actinotalea fermentans LC7.5 2016 ( 58X ) 22267 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Nocardiopsis dassonvillei subsp. dassonvillei XKPS3.1 Đ2 (4X) 22268 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Actinomycetes hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Streptomyces griseofuscus XK BBPQ12 ĐRNM3 5.2 (54X) 22269 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Streptomyces sp. XKBBPQ03 CSĐB1 (91X, 81X) 22270 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Streptomyces bingchenggensis XKBBPQ03CSĐB2 (74X) 22271 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Streptomyces rochei XKBBPQ03 CSĐB3 (70X) 22272 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Streptomyces sp. XKBBPQ09 Làng Chài Hàm Linh 1 ( 75X ) 22273 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Streptomyces sp. XKBBPQ12ĐRNM5 7T 042019 ( 64X ) 22274 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1
Streptomyces sp. XKM6CatbơPQ112019 (90X) 22275 Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy Xạ khuẩn hiếu khí tùy tiện Cấp 1