Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

Lên men Vi sinh vật

Lên men là quá trình nuôi cấy vi sinh vật để tạo ra sinh khối hoặc thúc đẩy vi sinh vật tạo ra sản phẩm trao đổi chất (enzym, kháng sinh…).

Lên men cũng được sử dụng rộng rãi hơn trong sự tăng sinh khối của vi sinh vật trên môi trường sinh trưởng, sự tích lũy các sản phẩm trao đổi chất hữu ích cho con người trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật.

Hệ thống lên men BioFlo 110 5-10 Lít
(New Brunswick, Mỹ)

Hệ thống lên men quy mô 100 Lít
(YUIN 100, Việt – Hàn)

Hệ thống lên men quy mô 100 Lít
(Blue Fer 100, Vilab - Việt Nam)

Hệ thống lên men quy mô 500 Lít
(YUIN 500, Việt – Hàn)