Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

Đặt hàng sinh vật

Bước 1. Lựa chọn chủng giống trong bộ sưu tập của VCCM và yêu cầu cung cấp chủng giống qua email (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Bước 2. 
Nếu chủng giống được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và đào tạo, VCCM sẽ gửi đến quý khách bản Thoả thuận chuyển giao chủng giống MTA và các hướng dẫn khác.
Nếu chủng giống được sử dụng cho mục đích thương mại, VCCM sẽ gửi báo giá và hướng dẫn đi kèm.

Bước 3. Thanh toán 
Ngân hàng: 
Tài khoản:
Chủ tài khoản:
Contact: ……..     Phone: ………         Email: ………..

Bước 4. Chủng giống sẽ được gửi dưới dạng chủng hoạt hoá trên môi trường thạch hoặc đông khô.