Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

Nocardiopsis dassonvillei subsp. Dassonvillei

Nhóm vi sinh vật Xạ khuẩn
Tên phân loại Nocardiopsis dassonvillei subsp. Dassonvillei
Ký hiệu chủng LC B2 (24H) (LC2B3 2018)
Mã số VCCM 22265
Địa điểm phân lập Biển Lăng Cô – Đà Nẵng
Nguồn phân lập Mẫu bùn biển
Điều kiện nuôi cấy Môi trường SCA (Starch casein agar)
Nhiệt độ 28 - 30oC
pH 7-7.2
Thời gian nuôi cấy 7-10 ngày
Nhu cầu oxy hiếu khí tùy tiện
Đặc điểm sinh hóa Sản phẩm trao đổi chất
Thông tin kiểu gen 16S
Điều kiện bảo quản, lưu giữ Bảo quản trong các ống tuýp chứa cát, ở nhiệt độ phòng
Mức an toàn sinh học Cấp 1