Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

Streptomyces rochei

Nhóm vi sinh vật Xạ khuẩn
Tên phân loại Streptomyces rochei
Ký hiệu chủng XKBBPQ03 CSĐB3 (70X)
Mã số VCCM 22272
Địa điểm phân lập Biển Phú Quốc
Nguồn phân lập Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy
Điều kiện nuôi cấy Môi trường SCA (Starch casein agar)
Nhiệt độ 28 - 30oC
pH 7-7.2
Thời gian nuôi cấy 7-10 ngày
Nhu cầu oxy hiếu khí tùy tiện
Đặc điểm sinh hóa Sản phẩm trao đổi chất
Thông tin kiểu gen 16S
Điều kiện bảo quản, lưu giữ Bảo quản trong các ống tuýp chứa cát, ở nhiệt độ phòng
Mức an toàn sinh học Cấp 1