Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

Bacillus infantis

Nhóm vi sinh vật Vi khuẩn
Tên phân loại Bacillus infantis
Ký hiệu chủng 2MTĐN1.2-B
Mã số VCCM 14185
Địa điểm phân lập Lăng Cô, Huế
Nguồn phân lập Trầm tích đáy biển
Điều kiện nuôi cấy Môi trường DSMZ
Nhiệt độ 30°C
pH 7
Thời gian nuôi cấy 48 giờ
Nhu cầu oxy hiếu khí bắt buộc
Đặc điểm sinh hóa Sản phẩm trao đổi chất Oxidase (-), catalase (+).
Thông tin kiểu gen
Điều kiện bảo quản, lưu giữ Glycerin -80 độ C
Mức an toàn sinh học cấp 1