Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

Bacillus fermenti

Nhóm vi sinh vật Vi khuẩn
Tên phân loại Bacillus fermenti
Ký hiệu chủng 1MTCHV.3-NM
Mã số VCCM
Địa điểm phân lập 16°22'7" N; 108°08'7" E
Nguồn phân lập tháng 7 năm 2016
Điều kiện nuôi cấy Môi trường 7
Nhiệt độ 48 giờ
pH hiếu khí bắt buộc
Thời gian nuôi cấy lắc
Nhu cầu oxy đĩa, thạch nghiêng
Đặc điểm sinh hóa Sản phẩm trao đổi chất Sinh H2S(-), indol (+). Khử nitrate thành nitrite (+). Thủy phân gelatin (+), casein (+), tinh bột (+).
Thông tin kiểu gen
Điều kiện bảo quản, lưu giữ
Mức an toàn sinh học