Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

Pseudoalteromonas gelatinilytica 2BBPQ04-NB3S

Nhóm vi sinh vật Vi khuẩn
Tên phân loại Pseudoalteromonas gelatinilytica 2BBPQ04-NB3S
Ký hiệu chủng 2BBPQ04-NB3S
Mã số VCCM
Địa điểm phân lập Làng Chài -Ấp 7, Phú Quốc
Nguồn phân lập Nước biển ven bờ
Điều kiện nuôi cấy Môi trường DSMZ
Nhiệt độ 30°C
pH 7
Thời gian nuôi cấy 48 giờ
Nhu cầu oxy hiếu khí bắt buộc
Đặc điểm sinh hóa Sản phẩm trao đổi chất catalase, oxidase
Thông tin kiểu gen
Điều kiện bảo quản, lưu giữ Glycerin -80 độ C
Mức an toàn sinh học cấp 1