Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

Cobetia marina 2PQ04-NĐ2P

Nhóm vi sinh vật Vi khuẩn
Tên phân loại Cobetia marina 2PQ04-NĐ2P
Ký hiệu chủng 2PQ04-NĐ2P
Mã số VCCM
Địa điểm phân lập Mẫu xa bờ, Phú Quốc
Nguồn phân lập Nước biển, tầng đáy
Điều kiện nuôi cấy Môi trường DSMZ
Nhiệt độ 30°C
pH 7
Thời gian nuôi cấy 48 giờ
Nhu cầu oxy hiếu khí bắt buộc
Đặc điểm sinh hóa Sản phẩm trao đổi chất Oxidase (-), catalase (+).
Thông tin kiểu gen
Điều kiện bảo quản, lưu giữ Glycerin -80 độ C
Mức an toàn sinh học cấp 1