Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

Streptomyces sp.

Nhóm vi sinh vật Xạ khuẩn
Tên phân loại Streptomyces sp.
Ký hiệu chủng XK Lăng Cô (11H)
Mã số VCCM 22254
Địa điểm phân lập Biển Lăng Cô
Nguồn phân lập Hỗn hợp mẫu nước, cát, bùn đáy
Điều kiện nuôi cấy Môi trường SCA (Starch casein agar)
Nhiệt độ 28 - 30oC
pH 7-7.2
Thời gian nuôi cấy 7-10 ngày
Nhu cầu oxy hiếu khí tùy tiện
Đặc điểm sinh hóa Sản phẩm trao đổi chất
Thông tin kiểu gen 16S
Điều kiện bảo quản, lưu giữ Bảo quản trong các ống túp chứa cát, ở nhiệt độ phòng
Mức an toàn sinh học cấp 1