Trung tâm Giống và Bảo tồn nguồn gen Vi sinh vật

Algoriphagus sp.

Nhóm vi sinh vật Vi khuẩn
Tên phân loại Algoriphagus sp.
Ký hiệu chủng 1MTCHV.2-NĐ
Mã số VCCM 14180
Địa điểm phân lập Cầu Hải Vân
Nguồn phân lập Nước biển, tầng đáy
Điều kiện nuôi cấy Môi trường DSMZ
Nhiệt độ 30°C
pH 7
Thời gian nuôi cấy 48 giờ
Nhu cầu oxy hiếu khí bắt buộc
Đặc điểm sinh hóa Sản phẩm trao đổi chất Oxidase (-), catalase (+).
Thông tin kiểu gen
Điều kiện bảo quản, lưu giữ Glycerin -80 độ C, đông khô
Mức an toàn sinh học cấp 1